Cennik usług księgowych

Nawigacja:

Cena abonamentu obejmuje zaksięgowanie określonej ilości dokumentów.
Wpływ na cenę ma rodzaj prowadzonej ewidencji oraz średnia ilość dokumentów
w miesiącu. Podane niżej ceny są cenami netto.

Księgi rachunkowe (pełna księgowość)

 • prowadzenie ksiąg zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont
 • wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
 • bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych, naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
 • współpraca z audytorem Spółki oraz z Urzędami Skarbowymi
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach
 • przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego

możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta

Istnieje możliwość połowy abonamentu jeśli ilość faktur średniomiesięcznie nie przekracza 10 szt.

Cena Netto
1000,00 zł
Cena NETTO
10,00 zł
Cena netto
100 zł / 1 godzina
Cena NETTO
70,00 zł / 1 godzina
cena do uzgodnienia

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów (kpir)

243,90 zł
 • bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych
Istnieje możliwość połowy abonamenty, jeśli faktur w średniomiesięcznie jest poniżej 10szt.
Cena NETTO
243,90 zł
Cena NETTO
5,00 zł

Kadry i płace

100,00 zł

Cena za cały abonament (stawka za 1 pracownika)

 • sporządzanie list płac oraz miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji ZUS
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek (PIT-11, PIT-8B)
 • przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników
 • ewidencja urlopów

reprezentowanie w US i ZUS

Obsługa kadrowa w rozumieniu

 • prowadzenie kompletnych akt osobowych pracowników,
 • przygotowanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, aneksów do umów,
 • planowanie kalendarza pracowniczego: urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, zwolnienia chorobowe,
 • dokumentacja dot. przebiegu zatrudnienia,
 • prowadzenie rejestru i monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • przygotowanie kompleksowej dokumentacji pracowników,
 • analiza sytuacji firmy oraz wykonanie regulaminów: pracy, BHP, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • przygotowanie siatki wynagrodzeń,
 • sporządzenie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),

Obsługa płacowa w rozumieniu

 • przygotowanie listy płac: z umów o pracę i umów cywilnoprawnych dla różnych systemów wynagrodzeń,
 • miesięczne deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty do ZUS,
 • wykonanie całorocznego i miesięcznego obliczenia podatku (PIT-11, PIT-4R),
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
 • przygotowanie świadectw pracy,
 • druki ZUS RMUA,

prowadzenie wymaganej sprawozdawczości dla Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz PFRON

Profesjonalnie prowadzony, doświadczony dział kadr i płac to duża dogodność zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Oprócz naliczania wynagrodzeń i sporządzania deklaracji do ZUS wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

Oferujemy:

 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników;
 • Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego;
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem;
 • Prowadzenie akt osobowych;
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych;
 • Obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych;
 • Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS;
 • Przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego;
 • Dokonywanie stosownych przelewów w imieniu Klienta na podstawie udzielonego upoważnienia;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa;
 • Sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych;
 • Przeglądy typu compliance;
 • Pomoc w trakcie audytów;
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy;
 • Sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy;

Reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego;

Cena NETTO
40,00 zł
cena NETTO
40,00 zł
Cena NETTO
20,00 zł
Cena NETTO
20,00 zł
Cena
10,00 zł / szt.
Cena z abonementem
0,00 zł

Usługi dodatkowe

Cena NETTO
50,00 zł / szt.
cena NETTO
w zależności od prowadzonej ewidencji 300zł-800zł
Cena NETTO
90,00 zł / szt.
Cena z rabatem
70,00 zł / godz.
Cena NETTO
70,00 zł / szt.
Cena z rabatem
70,00 zł / godz.
Cena
10,00 zł / szt.
Cena
1,00 zł / szt.
Cena
100,00 zł / msc.
Cena
1,00 zł / szt.
Cena
800,00 zł
Cena
10,00 zł / szt.
Cena
30,00 zł / szt.
Cena
60,00 zł / szt.
Cena
30,00 zł miesięcznie za 1 segregator
Cena
wycena indywidualna

Rozpoczęcie działalności

Wizja załatwiania zawiłych formalności często podcina skrzydła przyszłemu przedsiębiorcy i powoduje rezygnację z wcielenia planów w życie. Naszą misją jest umożliwienie Państwu skupienia się na tym co najważniejsze, czyli na pomysłach i rozwoju. Oferujemy kompleksowe doradztwo w kwestiach prawnych i organizacyjnych, jak również przeprowadzamy wszelkie czynności związane z przygotowaniem koniecznej dokumentacji i przekazaniem jej odpowiednim instytucjom.

Oferujemy:

 • Zakładanie różnych rodzajów spółek funkcjonujących na rynku, m.in.: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oddziału, spółki akcyjnej, spółki komandytowej;
 • Sporządzenie dokumentacji i zgłoszenie wniosków we właściwych urzędach;
 • Opracowanie umowy spółki zgodnie z przepisami prawa krajowego;
 • Zapewnienie pełnomocnika reprezentującego udziałowców/akcjonariuszy przed miejscowymi urzędami na mocy udzielonego pełnomocnictwa;
 • Zorganizowanie obsługi notarialnej, prawnej i tłumaczeniowej, potrzebnej do przeprowadzenia transakcji;
 • Zapewnienie tymczasowego adresu siedziby zgodnie z wymogami prawa miejscowego;
 • Otwarcie rachunków bankowych;

Zainteresowanym szybkim rozpoczęciem działalności oferujemy gotowe do natychmiastowego działania, w pełni zarejestrowane spółki shelf companies

Zarządzanie płatnościami

Często okazuje się, że mimo zysku widniejącego w księgach konto firmy świeci pustkami. Z problemem nieterminowych płatności najlepiej mierzyć się nie czekając na kryzys. Nasi pracownicy zatroszczą się o Państwa płynność finansową na bieżąco analizując stan płatności przychodzących i wychodzących, przygotowując przelewy oraz wyjaśniając z Państwa kontrahentami ewentualne kwestie sporne. Nadzorujemy również procesy windykacji należności.

Oferujemy:

 • Doradztwo w zabezpieczaniu transakcji;
 • Ocenę zdolności płatniczej partnerów handlowych na podstawie dokumentacji finansowej;
 • Monitoring należności i zobowiązań;
 • Świadczenie usług windykacji polubownej;
 • Reprezentację spraw Klienta na etapie sądowym;
 • Wspieranie egzekucji;
 • Rozwiązywanie problemów prawnych;
 • Zarządzanie relacjami bankowymi;
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi i płatnościami;
 • Generowanie przelewów bankowych;
 • Generowanie ponagleń do zapłaty;
 • Generowanie not odsetkowych;
 • Generowanie potwierdzeń sald;

Część usług świadczona jest przez pracowników firmy Meritoros, a część we współpracy z naszymi partnerami zajmującymi się obsługą prawną;

Adres siedziby

Czasem działalność, którą prowadzą nasi klienci nie wymaga posiadania pomieszczeń biurowych. Jednak każda firma musi mieć swój adres. Nie musicie Państwo w tym celu wynajmować kosztownych lokali. W ramach naszych usług udostępniamy Państwu adres, którym mogą się Państwo posługiwać dla celów prawnych i korespondencyjnych.

Oferujemy:

 • Adres siedziby spółki;
 • Wynajęcie powierzchni biurowej w przypadkach, gdy jest to wymagane;
 • Przesyłanie korespondencji;
 • Oznakowanie zewnętrzne;
 • Udostępnienie linii telefonicznej/faksowej w przypadkach, gdy jest to wymagane;
 • Wynajem sal konferencyjnych na spotkania biznesowe;

Pełna obsługa spotkań biznesowych;

Sekretariat korporacyjny

treść do zmiany (a ten podtytuł do usunięcia)

Usługi sekretariatu korporacyjnego to wsparcie dla naszych klientów w podstawowych obowiązkach spoczywających na kadrze zarządzającej, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółek prawa handlowego. Niedopatrzenia przy wypełnianiu obowiązków dokumentacyjnych i formalnych mogą narazić przedsiębiorców na ryzyko kar finansowych. Pomagamy Państwu temu zapobiec.

Oferujemy:

 • Organizację zwyczajnych rocznych zgromadzeń wspólników (annual general meetings);
 • Organizację nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników;
 • Przygotowywanie i składanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Prowadzenie dokumentacji spółki (Maintenance of Records);
 • Prowadzenie ksiąg udziałów;
 • Aktualizację rejestrów handlowych lub inną aktualizację danych;
 • Sporządzanie i składanie uchwał zarządu oraz zgromadzenia wspólników;
 • Aktualizację i zgłaszanie podstawowych zmian w umowie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • vPowoływanie i odwoływanie członków zarządu i rady nadzorczej;
 • Doradztwo dla organów zarządzających spółkami w kwestiach prawnych;

Likwidacje

treść do zmiany (a ten podtytuł do usunięcia)

Proces likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to skomplikowana i długa operacja, trwająca zgodnie z polskim prawem minimum 6 miesięcy. Nasza firma bezpiecznie przeprowadzi Państwa przez ten proces. Dzięki naszemu nadzorowi i doradztwu likwidacja będzie maksymalnie efektywna.

Oferujemy:

 • Poszukiwanie ewentualnego kupca na niechcianą spółkę;
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do otwarcia likwidacji;
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych niezbędnych w procesie likwidacji;
 • Dopełnienie formalności w Rejestrze Sądowym oraz publikacja informacji o likwidacji;
 • Zawiadomienie odpowiednich organów o wyrejestrowaniu spółki;

Przechowywanie dokumentacji spółki po zakończeniu procesu likwidacji przez okres przewidziany przepisami prawa