Oferta

Obsługujemy małe i średnie firmy

1. Spółki jednoosobowe

Wspólnik spółki jednoosobowej, zgodnie z przepisami, traktowany jest jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, co zwiąże się z podleganiem ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu jak przedsiębiorca. Płatnikiem składek jest sam wspólnik.

2. Spółki cywilne osób fizycznych

Podatnikami w spółce cywilnej są jej wspólnicy i to właśnie oni rozliczają się z fiskusem z osiągniętych przez spółkę dochodów. Wszystkie dochody oraz koszty spółki dzielone są między współwłaścicieli według udziału wspólników w zyskach.

3. Spółki jawne osób fizycznych

Spółka jawna jest podatnikiem podatku VAT, ale nie jest podatnikiem podatku dochodowego, co oznacza, że nie płaci podatku i nie jest zobowiązana do deklaracji podatkowych. Natomiast koniecznością jest przekazanie zestawienia przychodów i kosztów uzyskanych przez poszczególnych wspólników.

Spółka jawna ma możliwość korzystania z księgowości w formie uproszczonej, czyli księgi przychodów i rozchodów. Wyjątkami kiedy występuje konieczność prowadzenia pełnej księgowości jest fakt, iż co najmniej jednym ze wspólników jest inny podmiot prawny zamiast osoby fizycznej bądź dochody za ubiegły rok przekraczają 2 miliony euro.

4. Spółki partnerskie

Podatki są nieodłączną częścią każdej działalności gospodarczej, dlatego bardzo ważne jest również opodatkowanie spółki partnerskiej. Należy zaznaczyć, iż nie jest ona płatnikiem podatku dochodowego, a zysk jest dzielony między wspólnikami spółki, gdzie każdy z nich płaci za siebie podatek dochodowy od osób fizycznych. Współwłaściciele rozliczają się z fiskusem PIT-em.

W przypadku spółki partnerskiej istnieje możliwości prowadzenia księgowości na podstawie księgi przychodów i rozchodów, ale tylko w przypadku, gdy przychód nie przekroczy 2 miliony euro.

5. Spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest spółką handlową, czyli taką, którą reguluje kodeks spółek handlowych. Jest ona zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Po zakończeniu roku spółka zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego, czyli rachunku zysków oraz strat. Wszystkie dokumenty zależy przedstawić w urzędzie skarbowym oraz sądzie rejestrowym.

Spółka z o.o. jest jedną z najpopularniejszych form prawnych spośród spółek handlowych w Polsce

6. Jednoosobowe działalności gospodarcze

Przed złożeniem wniosku CEIDG-1 konieczne jest wybranie odpowiedniej formy opodatkowania. Możliwy jest wybór pośród czterech form: podatek PIT progresywny, PIT liniowy, ryczałt oraz karta podatkowa.

7. I inne (stowarzyszenia, fundacje)

W przypadku stowarzyszeń oraz fundacji możliwe jest prowadzenie zarówno pełnej księgowości jak i również uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Bez względu na wybór każda organizacja pozarządowa zobowiązana jest, aby do dnia 31 marca wysłać formularz CIT-8 do urzędu skarbowego, który informuje o przychodach i kosztach z ubiegłego roku podatkowego.

Wykonujemy

Obsługę księgową

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w tym:

- księga główna, dziennik, zestawienie obrotów i sald oraz księgi pomocnicze,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- ustalanie wysokości zaliczki na podatek dochodowy od os. fiz. i prawnych,
- sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego,
- wyliczanie składek ZUS,

kontakt

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów w tym:

- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- ustalanie wysokości zaliczki na podatek dochodowy od os. fiz.,
- sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wyliczenia składek ZUS.

kontakt

Prowadzenie ewidencji przychodów w tym:

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- ustalanie miesięcznej kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego,
- wyliczanie składek ZUS,
- sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego.

kontakt

Prowadzimy ewidencję w zakresie VAT w tym:

- prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży,
- ustalanie miesięcznych kwot podatku VAT,
- sporządzanie deklaracji VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego.

kontakt

Obsługę kadrowo-płacową

Prowadzimy rozliczenia w zakresie naliczania płac w tym:

- sporządzanie list płac,
- wyliczenia składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
- sporządzanie deklaracji podatkowych z tytułu wynagrodzeń,
- prowadzenie dokumentacji kadrowej.

kontakt